Általános Szerződési Feltételek

A VTRAVEL Utazási Kft. (Székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7., adószám: 23789063-2-43, cégjegyzék szám: Cg.01-09-977976, MKEH engedély szám: U-001352) által szervezett valamennyi utazásra a Ptk. 415 és 416 §-ai, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28) Korm. rendelet, valamint a jelen feltételekben foglaltak az irányadók.

I. Az utazási szerződés létrejötte

 1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást a Megrendelő (Utas) vagy meghatalmazottja megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltételeket, a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és elfogadta, a részvételi díj előlegét befizette, valamint a VTRAVEL Utazási Kft. a jelentkezést elfogadta.
 2. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, a VTRAVEL Utazási Kft. – az Utas kérésére – a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utas az előleget nem fizeti meg, a VTRAVEL Utazási Kft. jogosult a lefoglalt utazást bárkinek értékesíteni és kérheti az Utastól a foglalással kapcsolatos költségeinek megtérítését.
 3. Ha a VTRAVEL Utazási Kft. a jelentkezést bármilyen ok miatt csak feltételesen fogadja el, akkor az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha a VTRAVEL Utazási Kft. az Utast a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Ezen értesítésig az Utas jogosult a jelentkezését bármikor visszavonni és a teljes befizetett előleget visszakapni.
 4. Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az Utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az Utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, az utazási szerződés a VTRAVEL Utazási Kft. és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik, a jogok a harmadik személyt illetik meg.
 5. Elektronikus megrendelés esetén az Utas megrendelése elküldésével elfogadja a VTRAVEL Utazási Kft. utazási feltételeit. Ebben az esetben az utazási szerződés akkor jön létre, ha az Utas az utazási feltételek szerinti díjat átutalja vagy bankkártyával kifizeti és az összeg az VTRAVEL Utazási Kft. bankszámlájára beérkezik, valamint az utazásszervező a megrendelést írásban vissza is igazolja. Szerződéskötésnek minősül az is, ha az Utas a visszaigazolás alapján az esedékes díjat befizeti, de a megküldött utazási szerződést aláírva nem juttatja vissza az utazásszervezőnek.
 6. Az Utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az engedményezésről az Utas haladéktalanul köteles az VTRAVEL Utazási Kft-t tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen felel.

II. A díjfizetés feltételei

 1. A részvételi díj magában foglalja a programban szereplő szolgáltatások árát, a szervezés díját és ezeknek az Általános Forgalmi Adóját. A részvételi díj nem tartalmazza a felárakat, belépőket, helyi közlekedés díját, fakultatív programok árát, vízumdíjat, illetékeket, valamint a baleset- betegség és poggyászbiztosítást.
 2. A jelentkezéskor előleg fizetendő, amely a részvételi díj 40%-a. Amennyiben a teljes összeg nem éri el a 30.000 Ft-ot, jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő.
 3. A teljes részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal köteles az Utas befizetni. Amennyiben a jelentkezés a 30 napon belül történik, akkor jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. A VTRAVEL Utazási Kft. a hátralék befizetéséről az Utast külön nem értesíti, a hátralék kiegyenlítésének elmulasztása esetén a VTRAVEL Utazási Kft-nek jogában áll a megrendelést törölni, ami a megkötött szerződés automatikus megszűnését eredményezi.
 4. Az Utas részéről történő bármilyen módosítás kezelési költsége személyenként és alkalmanként 2.000 Ft. A 60 napon belüli program, időpont illetve szálláshely-módosítás lemondásnak minősül, ezekben az esetekben a III/3. pontban leírtak az irányadók.
 5. A VTRAVEL Utazási Kft. az utazás megkezdése előtt üzletpolitikai érdekből (pl.: first minute, last minute, akciók… stb.) a részvételi díjat megváltoztathatja. A részvételi díj ilyen módon történő módosítása a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.
 6. A VTRAVEL Utazási Kft. jogosult a díjat a jogszabályban előírt esetekben, azaz a szállítási költségek változása vagy a részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó illeték és egyéb kötelező terhek vagy a deviza forintárfolyamának változása miatt felemelni legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal. A díjemelés indokát és mértékét az utazásszervező az utassal közli és tájékoztatja, hogy amennyiben a díjemelés a 8 százalékot meghaladja, a szerződéstől elállhat, a III/2. pont szerint.

III. Az Utazási Szerződés módosítása, megszűnése

 1. Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az elállási nyilatkozat a VTRAVEL Utazási Kft. kézhez vételével válik hatályossá. Az Utas nyilatkozata nélkül is elállásnak minősül, ha az Utas nem kezdi meg az utazását. Ez utóbbi esetben az elállás időpontja az utazás megkezdésének időpontja.
 2. Ha a VTRAVEL Utazási Kft. az Utazási Szerződés lényeges feltételeit az indulás előtt rajta kívül álló okból módosítani kívánja, így különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változásokat a részvételi díja e változásokhoz kapcsolódó módosításával együtt a felek módosítják a szerződést. Elállás esetén
  1. az Utas az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van,
  2. amennyiben a VTRAVEL Utazási Kft. helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felajánlott helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utas az erről szóló értesítés keltétől számított 3 napon belül az Utazási Szerződéstől elállhat és a VTRAVEL Utazási Kft. a teljes befizetett részvételi díjat azonnali hatállyal visszafizeti.
 3. Amennyiben az Utas nem a III/2. pontban meghatározott okból, hanem saját érdekkörében felmerült okból áll el az Utazási Szerződéstől, a VTRAVEL Utazási Kft. bánatpénzt követelhet:
  • 60-35 nap között a részvételi díj 10%-a,
  • 34-21 nap között a részvételi díj 40%-a,
  • 20-14 nap között a részvételi díj 70%-a,
  • 13-7 nap között a részvételi díj 85%-a,
  • 7 napon belül, illetve meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a. A bánatpénzt akkor is meg kell fizetni, ha az utazást az utazási okmányok hiányában vagy hatósági elutasítás (vám, deviza és egészségügyi rendelkezések megsértése, stb.) miatt nem tudja megkezdeni.
 4. A VTRAVEL Utazási Kft. az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában (min. 25 fő), írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtti 20. napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett az Utazási Szerződéstől elállhat.
 5. Amennyiben az utazás vis major okok miatt (mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, a közúti, vasúti, légi útvonalak ideiglenes lezárása esetén) elmarad, vagy módosításra kerül sor, a VTRAVEL Utazási Kft. kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Az ez okból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.
 6. Az Utas az Utazási Szerződés megkötését követően jelzett módosítási kérelmét, egyéb kívánságait, a VTRAVEL Utazási Kft. lehetőségei szerint teljesít. Az utas köteles ennek költségét a VTRAVEL Utazási Kft. számára megtéríteni. A felmerülő költségeken felül 2.000 Ft/fő módosítási díj fizetendő. Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, utazók létszámának csökkentése) módosítására az utas részéről csak az III/3. pontban megadott kártalanítási összeg megfizetése mellett, az elállási jog gyakorlásaként, és új foglalás keretei között van lehetőség.

IV. Hibás teljesítés

 1. A VTRAVEL Utazási Kft. helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI/28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
 2. Amennyiben az utas az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy az utas más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.
 3. A kompjegyek, repülő-, vasúti- és buszjegyek megrendelésénél az adott társaságok utazási feltételei az irányadók (különös tekintettel a módosításokra, fizetési ütemezésre, ill. lemondási feltételekre). Így az esetleges késésekért, járatkimaradásért, menetrendváltozásért, valamint programváltozásokért és az abból adódó károkért, többletköltségért a VTRAVEL Utazási Kft-t felelősség nem terheli.
 4. A VTRAVEL Utazási Kft. nem felel az Utazási Szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen ha a hiányosságok az Utas, vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis maior esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit a VTRAVEL Utazási Kft. a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenysége az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát a VTRAVEL Utazási Kft. kellő gondossággal sem láthatta előre.
 5. Ha az Utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul írásban kell közölnie a VTRAVEL Utazási Kft. idegenvezetőjével (utaskísérőjével). A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős és a bizonyítási teher az utasra hárul.A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utasnak át kell adni. A jegyzőkönyvet a kárigénnyel együtt az Utas az utazás befejezésétől számított 8 napon belül ajánlott levélben köteles a VTRAVEL Utazási Kft-nek eljuttatni. A VTRAVEL Utazási Kft. kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv idegenvezetőnk (utaskísérőnk) általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utast terhelik, és a VTRAVEL Utazási Kft. mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

V. Egyéb rendelkezések

 1. Az érvényes útlevélért illetve az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az utas felel. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni III/3 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. Autóbuszos utak esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés…stb.) jelentős késés következik be, a VTRAVEL Utazási Kft-t felelősség nem terheli. Autóbuszos utaknál a megfelelő utaslétszám hiányában a VTRAVEL Utazási Kft. az útvonal-változtatás és járatösszevonás jogát fenntartja.
 3. Kivételes esetben a VTRAVEL Utazási Kft. a szálloda, szálláshely azonos áron és kategórián belüli változtatásának, cseréjének jogát fenntartja.
 4. A részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint az útlemondási biztosítást, melyek az aktuális biztosítási ajánlatok alapján megköthetők. A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) díja a részvételi díjon felül fizetendő. Baleset, betegség, illetve egyéb kár esetén az Utas vállalja az abból eredő költségek helyszíni kifizetését, erre a VTRAVEL Utazási Kft. vagy képviselője nem kötelezhető. Az Utasok kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód.
 5. Az utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazási iroda vagy közreműködője (pl. fuvarozóvállalata) átvette.
 6. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 7. A programfüzetben és a honlapon lévő esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a VTRAVEL Utazási Kft. nem vállal felelősséget.

VI. Felelősségbiztosítás, kizárólagos illetékesség

 1. A VTRAVEL Utazási Kft. a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel áll szerződésben ( 1132 Budapest, Váci út 36-38. ). Amennyiben a VTRAVEL Utazási Kft. nem tenne eleget elutaztatási, hazaszállítási, illetve díj visszafizetési kötelezettségének, az Utas közvetlenül is fordulhat a biztosító társasághoz.
 2. A VTRAVEL Utazási Kft. által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdésekben a Felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában minden perben alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Az általános szerződési feltételek a kibocsátás napjától visszavonásig érvényesek, az érvényességi időn belül kötött utazási szerződések részévé válnak.