Általános Szerződési Feltételek

A VTRAVEL Kft. (székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. 1. em., adószám: 23789063-2-43, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-977976, MKEH engedély szám: U-001352), mint utazásszervező által szervezett valamennyi utazásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:254. §-a, az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadók.

I. Az utazási szerződés létrejötte

 1. Az Utazási Szerződés a VTRAVEL Kft., mint Vállalkozó és a Megrendelő (a továbbiakban: Utazó) között jön létre írásban vagy a VTRAVEL Kft. online foglalási rendszerén keresztül.
 2. Az Utazási Szerződés a Felek között létrejön az aláírás napján, vagy amikor az utazási szolgáltatást, illetőleg utazási csomagot (a továbbiakban: Utazás) az Utazó vagy a nevében és képviseletében eljáró személy megrendelte, ezzel egyidejűleg az Utazási Szerződés Általános Szerződési Feltételeit, továbbá a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és elfogadta, a részvételi díj előlegét befizette, valamint a VTRAVEL Kft. a jelentkezést feltétel nélkül elfogadta és így visszaigazolta.
 3. A mindkét fél által aláírt Utazási Szerződés egy eredeti példányát papír alapon, a visszaigazolást – ha az Utazást az Utazó a VTRAVEL Kft. online foglalási rendszerén keresztül foglalja és az Utazási Szerződés ekként jön létre a felek között – más tartós adathordozón kell az Utazó rendelkezésére bocsátani.
 4. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, a VTRAVEL Kft. – az Utazó kérésére – a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utazó az előleget nem fizeti meg, a VTRAVEL Kft. jogosult a lefoglalt Utazást bárkinek értékesíteni és kérheti az Utazótól a foglalással kapcsolatos költségeinek megtérítését.
 5. Ha a VTRAVEL Kft. a jelentkezést bármilyen ok miatt (pl. helyhiány) csak feltételesen fogadja el, akkor az Utazási Szerződés csak akkor jön létre a Felek között, amikor a VTRAVEL Kft. az Utazót a jelentkezés feltétel nélküli elfogadásáról értesíti. Ezen értesítésig az Utazó jogosult a jelentkezését bármikor visszavonni és a teljes befizetett előleget visszakapja.
 6. Az Utazási Szerződésből eredő kötelezettségeket, függetlenül attól, hogy az Utazást az Utazó nevében és javára más személy rendeli meg, az Utazási Szerződést aláíró személy köteles teljesíteni, azonban az Utazási Szerződésből eredő jogok az Utazót illetik meg.
 7. Az Utazó jogosult az Utazási Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan személyre átruházni, aki az Utazási Szerződésben foglalt valamennyi feltételnek megfelel. Az átruházásról az Utazó haladéktalanul, de az indulás előtt legalább 5 nappal köteles a VTRAVEL Kft.-t tájékoztatni. Az Utazási Szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.

II. A díjfizetés feltételei

 1. A részvételi díj magában foglalja a programban szereplő szolgáltatások árát, a szervezés díját és ezeknek az általános forgalmi adó tartalmát. A részvételi díj nem tartalmazza a belépőket, helyi közlekedés díját, fakultatív programok árát, vízumdíjat, illetékeket, valamint a baleset-, betegség és poggyászbiztosítást.
 2. A jelentkezéskor előleg fizetendő, amely a részvételi díj 40%-a. Amennyiben a jelentkezés az Utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történik, akkor jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő.
 3. A teljes részvételi díjat az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal köteles az Utazó befizetni. Erről a VTRAVEL Kft. az Utazót külön nem értesíti, elmulasztása esetén a VTRAVEL Kft.-nek jogában áll a megrendelést törölni, ami a megkötött szerződés automatikus megszűnését eredményezi.
 4. A VTRAVEL Kft. az Utazás megkezdése előtt üzletpolitikai érdekből (pl.: first minute, last minute, akciók… stb.) a részvételi díjat megváltoztathatja az új megrendelések vonatkozásában. A részvételi díj ilyen módon történő módosítása a már visszaigazolt megrendelésekre és létrejött szerződésekre nem vonatkozik.
 5. A VTRAVEL Kft. jogosult a részvételi díjat egyoldalúan módosítani, legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a jogszabályban előírt esetekben, azaz
  1. a szállítási költségek változása (emelkedése), vagy
  2. az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) változása (emelkedése), vagy
  3. az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt.
  A díjemelés indokát és mértékét a VTRAVEL Kft. az Utazóval közli és tájékoztatja, hogy amennyiben a díjemelés a 8 százalékot meghaladja, a szerződést jogosult felmondani a III/2. pont szerint. 8 százalékos vagy azt nem meghaladó díjemelés esetében az Utazó csak a III/3. pont szerint gyakorolhatja a felmondás jogát, bánatpénz fizetése ellenében.

III. Az Utazási Szerződés módosítása, megszüntetése

 1. Az Utazó az Utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződést írásban tett egyoldalú nyilatkozattal bármikor felmondhatja. Az Utazó nyilatkozata nélkül is felmondásnak minősül, ha az Utazó nem kezdi meg vagy nem tudja megkezdeni az Utazást. Ez utóbbi esetben a felmondás időpontja az Utazás megkezdésének időpontja.
 2. Ha a VTRAVEL Kft. az Utazási Szerződés lényeges feltételeit az indulás előtt módosítani kívánja, vagy ha a II/5. pont szerinti díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, az Utazó jogosult a szerződést felmondani, vagy ha elfogadja a változásokat, a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó módosításával együtt a felek módosítják a szerződést. Felmondás esetén
  1. az Utazó az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a VTRAVEL Kft.-nek lehetősége van,
  2. amennyiben a VTRAVEL Kft. helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utazó a neki felajánlott helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a VTRAVEL Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a felmondástól számított 14 napon belül visszafizeti a befizetett teljes részvételi díjat.
  Ha a felajánlott és elfogadott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a VTRAVEL Kft. köteles a díjkülönbözetet az Utazónak megtéríteni.
 3. Felek bánatpénz fizetését kötik ki az Utazó felmondása esetére, amennyiben az Utazó nem a III/2. pontban meghatározott okokból, hanem saját érdekkörében felmerült okból áll el az Utazási Szerződéstől, vagy az V/1. pontban rögzített esetekben az Utazáson nem tud részt venni. A VTRAVEL Kft. által követelhető (befizetett részvételi díjból visszatartható) bánatpénz összege az Utazást megelőző:
  • 60-35 nap között a részvételi díj 10%-a,
  • 34-21 nap között a részvételi díj 40%-a,
  • 20-14 nap között a részvételi díj 70%-a,
  • 13-7 nap között a részvételi díj 85%-a,
  • 7 napon belül, illetve meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
  A bánatpénzt akkor is meg kell fizetni, ha az Utazó az Utazást az utazási okmányok hiányában vagy hatósági elutasítás (vám, deviza és egészségügyi rendelkezések megsértése, stb.) miatt nem tudja megkezdeni.
 4. A VTRAVEL Kft. kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az Utazási Szerződést az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában (min. 30 fő), írásban tett nyilatkozattal az Utazás megkezdése előtti
  1. 6 napnál hosszabb utak esetén 20. napig,
  2. 2 és 6 időtartamú utak esetén 7. napig,
  3. 2 napnál rövidebb utak esetén 48 óráig.
  A VTRAVEL Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a felmondástól számított 14 napon belül visszafizeti az Utazónak a befizetett teljes részvételi díjat.
 5. A VTRAVEL Kft. kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az Utazási Szerződést, amennyiben elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az Utazás megkezdése előtt értesíti az Utazót a felmondásról. A VTRAVEL Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a felmondástól számított 14 napon belül visszafizeti az Utazónak a befizetett teljes részvételi díjat.
 6. Az Utazás megkezdését megelőzően az Utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az Utazási Szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az Utazási Szerződés teljesítését vagy az Utazók célállomásra való szállítását, illetőleg biztonságát jelentős mértékben befolyásolják. Ebben az esetben az Utazó az Utazás ellenértékeként befizetett teljes részvételi díj visszafizetésére jogosult. A VTRAVEL Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a felmondástól számított 14 napon belül visszafizeti az Utazónak a befizetett teljes részvételi díjat.
 7. Az Utazó az Utazási Szerződés megkötését követően jelzett módosítási kérelmét, egyéb különleges kéréseit a VTRAVEL Kft. lehetőségei szerint teljesíti. Amennyiben a módosítás vagy különleges kérés plusz költséggel jár a VTRAVEL Kft.-nek, az Utazó köteles ennek költségét a VTRAVEL Kft. számára megtéríteni. Az Utazási Szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, utazók létszámának csökkentése) módosítására az Utazó részéről csak az III/3. pontban rögzített bánatpénz megfizetése mellett, a jogszabályban rögzített felmondási joga gyakorlásaként, és új foglalás keretei között van lehetőség.

IV. Hibás teljesítés, felelősség

 1. A VTRAVEL Kft. helytáll az Utazási Szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatossági igényeinek kielégítésére a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.
 2. Amennyiben az Utazó az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy az Utazó más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.
 3. A kompjegyek, repülő-, vasúti- és buszjegyek megrendelésénél az adott társaságok utazási feltételei az irányadók (különös tekintettel a módosításokra, fizetési ütemezésre, illetőleg lemondási és visszatérítési feltételekre). Így az esetleges késésekért, járatkimaradásért, menetrendváltozásért, valamint programváltozásokért és az abból adódó károkért, többletköltségért a VTRAVEL Kft.-t felelősség nem terheli.
 4. A VTRAVEL Kft. nem felel az Utazási Szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha az sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen, ha a hiányosságok az Utazó, vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a VTRAVEL Kft. befolyásán kívül áll, és amelynek következményeit a VTRAVEL Kft. a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani.
 5. Az Utazó az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. Az utaskísérő köteles a VTRAVEL Kft.-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában, ha a helyszíni szolgáltató a kifogást nem orvosolta, az Utazó a VTRAVEL Kft.-t köteles tájékoztatni. A helyszíni jegyzőkönyv felvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. A kifogás közlésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utazót terhelik, és a VTRAVEL Kft. mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

V. Egyéb rendelkezések

 1. Az érvényes úti okmány meglétéért, illetve az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az Utazó felel. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az Utazáson nem tud részt venni, a III/3. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
 2. Autóbuszos utak esetén, ha az Utazás időtartama alatt technikai okok miatt (különösen, de nem kizárólagosan műszaki meghibásodás, időjárási vagy útviszonyok, határátlépés) jelentős késés következik be, a VTRAVEL Kft.-t felelősség nem terheli. Autóbuszos utaknál a megfelelő utazólétszám hiányában a VTRAVEL Kft. az útvonal-változtatás és járatösszevonás jogát fenntartja.
 3. Kivételes esetben a VTRAVEL Kft. a szálloda, szálláshely azonos áron és kategórián belüli változtatásának, cseréjének jogát fenntartja.
 4. A részvételi díj nem tartalmazza a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítást, valamint az útlemondási biztosítást, melyek az aktuális biztosítási ajánlatok alapján megköthetők. A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás (BBP) díja a részvételi díjon felül fizetendő. Baleset, betegség, illetve egyéb kár esetén az Utazó vállalja az abból eredő költségek helyszíni kifizetését, erre a VTRAVEL Kft. vagy képviselője nem kötelezhető. Az Utazók kárigényüket a biztosító felé kizárólag a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzőkönyv (kórház, rendőrség, szállásadó) benyújtásával érvényesíthetik. Utólagos jegyzőkönyv kiállítására nincs mód.
 5. Az Utazó poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga köteles gondoskodni, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából a VTRAVEL Kft. vagy közreműködője (pl. fuvarozóvállalata) átvette.
 6. Az Utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.
 7. A programfüzetben és a honlapon lévő esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a VTRAVEL Kft. nem vállal felelősséget.
 8. A VTRAVEL Kft. által szervezett utazásokkal kapcsolatban felmerült esetleges vitás kérdésekben a Felek megegyezésre törekednek.

VI. Felelősségbiztosítás, jogviták

 1. A VTRAVEL Kft. a jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra vonatkozóan az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel áll szerződésben (1132 Budapest, Váci út 36-38.). Amennyiben a VTRAVEL Kft. nem tenne eleget elutaztatási, hazaszállítási, illetve díjvisszafizetési kötelezettségének, az Utazó közvetlenül is fordulhat a fenti biztosító társasághoz.

VII. Személyes adatok kezelése

 1. A VTRAVEL Kft. a személyes adatok kezelését a https://www.vtravel.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.
 2. Bankkártyás fizetés esetén VTRAVEL Kft. adatkezelő által a www.vtravel.hu oldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Az általános szerződési feltételek a kibocsátás napjától visszavonásig érvényesek, az érvényességi időn belül kötött utazási szerződések részévé válnak.