Adatkezelési Tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy Ön megfelelő tájékoztatást kapjon az adatkezelő által végzett adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás, illetve egyéb, személyes adatokkal összefüggő tevékenységek köréről, módjáról és céljáról, továbbá az Ön ezekhez kapcsolódó jogairól.

Az adatkezelőre vonatkozó információk

Név:VTRAVEL Kft.
Székhely:1095 Budapest, Boráros tér 7. 1. em.
Nyilvántartó szerv:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:01-09-977976
Adószám:23789063-2-43
Képviselő:Birkás János Tamás ügyvezető
Telefonszám:+36 30 724 6402
E-mail:[email protected]

Az adatkezelésre vonatkozó információk

Adatkezelő az Utazóknak, illetve Megrendelőknek (érintettek) a jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatait kezeli, az alábbi feltételekkel.

Adatkezelő az érintettekről megismert és egyéb módon tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezeli.

Adatkezelő és munkatársai, továbbá az Utazások lebonyolításában résztvevő közreműködők biztosítják, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET / GDPR.

Az egyes adatkezelések

Ajánlatkéréssel, ajánlatadással és szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatokUtazó / Megrendelő neve, címe és elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám)
A személyes adat forrásaUtazó / Megrendelő
Adatkezelés céljaAjánlatkérés, ajánlatadás és szerződéskötés
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése
Megőrzési időA szerződés megszűnését követő 5 év

Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatokUtazó / Megrendelő neve, címe és elérhetőségei (e-mail cím, telefonszám), továbbá születési ideje és érvényes úti okmányának száma (szükség esetén kiállítási dátum és / vagy lejárati dátum)
A személyes adat forrásaUtazó / Megrendelő
Adatkezelés céljaSzerződés teljesítése, értesítések
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése
Megőrzési időA szerződés megszűnését követő 5 év

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatokUtazó / Megrendelő neve, címe és elérhetőségei
A személyes adat forrásaUtazó / Megrendelő
Adatkezelés céljaSzámla kiállítása és megküldése, az Adatkezelő adózási és számviteli kötelezettségeinek a teljesítése
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogi kötelezettség teljesítése
Megőrzési idő– amennyiben az adatok kezelése az Adatkezelőre vonatkozó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, úgy annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kezeli, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett fizetni [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3), valamint 202. § (1)];
– amennyiben az adatok az Adatkezelőre vonatkozó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez, számviteli bizonylatok megőrzéséhez is szükségesek, úgy azok 8 évig őrzendők [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 168-169. §].

Vevői reklamációkkal kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatokNév, elérhetőségek
Adatkezelés céljaReklamációkkal kapcsolatos ügyintézés
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség teljesítése
Megőrzési időAdatkezelő a reklamáció lezárását követő 30 napon belül törli a kezelt személyes adatokat

Jogi igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés

Személyes adatokUtazó / Megrendelő neve és elérhetőségei, a szerződés megkötésével, illetve teljesítésével kapcsolatban az Adatkezelő tudomására jutott egyéb személyes adat.
A személyes adat forrásaUtazó / Megrendelő
Adatkezelés céljaJogi igényérvényesítés, valamint jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés biztosítása
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) f) pontja – az adatkezelő jogos érdeke (az Adatkezelő igényérvényesítése az általa vagy az érintett, illetve más által kezdeményezett jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés biztosítása)
Megőrzési idő– a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésének megfelelően – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a szerződés megszűnésétől számított 5 évig (elévülési idő végéig);
– amennyiben a személyes adat kezelése az Adatkezelő, az érintett vagy más által az elévülési időn belül megindított bírósági vagy hatósági eljárásban történő igényérvényesítéshez vagy védekezéshez szükséges, úgy az eljárás jogerős befejezéséig vagy a jogos érdek egyéb úton történő érvényesítéséig (pl. peren kívüli megállapodás megkötése).

Érintetti jogok, jogérvényesítés és panaszkezelés

Tájékoztatás

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Helyesbítés

Az érintett személy írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

Törlés

Az érintett személy a törlést az adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. A törlési kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az adatkezelőt a jogszabályok a személyes adatok további tárolására kötelezik. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le.

Korlátozás

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

Tiltakozás

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Adatvédelmi kérelmek teljesítése

Az érintett kérelmét az alábbi módokon nyújthatja be:

  • írásban, elektronikus úton a [email protected] e-mail címre
  • levélben a 1095 Budapest, Boráros tér 7. postai címre
  • személyesen szóban vagy írásban az Adatkezelő irodájában

A kérelem benyújtása során a kérelmezőnek biztosítania kell, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen és a kérelemben meg kell adnia a következő személyes adatait:

  • családi és utóneve,
  • születéskori családi és utóneve,
  • születési helye és ideje,
  • lakcíme.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán meghozott intézkedésekről. Ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számosságára való tekintettel egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, amelyről az Adatkezelő a kérelmezőt a kérelem beérkezését követő 30 napon belül hivatalosan tájékoztatja.

Jogorvoslat

Mindenki, aki úgy véli, hogy adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, keresettel bírósághoz vagy panasszal a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – székhelye: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail: [email protected]) fordulhat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Hatósághoz fordulnak, az a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt panaszával kapcsolatban, és a megkeresése nem vezetett eredményre.